TitroLine alpha plus

TitroLine alpha plus
Najdokonalejším prístrojom tohto radu je nový titrátor TitroLine alpha plus, ktorý sa od svojho predchodcu titrátora TitroLine alpha líši ľahko vymeniteľnou dávkovacou jednotkou vyrábanou v širšom sortimente veľkostí, displejom s možnosťou zobrazenia titračnej krivky, rozšíreným hardwarovým a softwarovým vybavením, ktoré umožňuje pohodlnejšiu voľbu titračných metód vrátane ich kombinácie, pohodlnejšie spracovanie výsledkov a prehľadnejšiu dokumentáciu. Prístroj je ovládaný z počítačovej klávesnice. Najdôležitejšou časťou prístroja je presná dávkovacia jednotka dodávaná vo veľkosti 1, 5, 10, 20 a 50 ml. Jednotka je jednoducho vymeniteľná a zahrňuje celú dávkovaciu trasu činidla zostavenej zo zásobnej fľaše, piestovej byrety, prepájacích hadičiek a titračnej špičky. Voči fotochemickému rozkladu je činidlo chránené hnedým zafarbením všetkých uvedených častí (s výnimkou titračnej špičky, kde je činidlo exponované veľmi krátku dobu). Jednotky sú vybavené rozpoznávacím kódom a sú zameniteľné s dávkovacími jednotkami byriet Titronic 100, 110 a 200 rovnakého výrobcu. Pohonná jednotka piestu rozdeľuje jeho celkový zdvih na 10000 polôh.Tomu pri použití 1 ml byrety zodpovedá rozlíšenie 0.1 µl. Správnosť dávkovania je udávaná v závislosti na veľkosti dávkovacej jednotky v rozpätí 0.1 - 0.3 %, presnosť 0.05-0.1 %. Všetky ponárané časti sú z vysoko odolných materiálov - PTFE, PCTFE, FEP, FPA, valec dávkovacej jednotky je z borosilikátového skla DURAN. Dávkovanie činidla možno v priebehu titrácie vykonávať lineárne (konštantné dávky) alebo dynamicky, kde sa veľkosť dávok odvodzuje od smernice titračnej krivky (v blízkosti ekvivalencie sa dávky zmenšujú). Jednotlivé dávky sa dajú časovo oddeliť predvolenou dobou čakania alebo automaticky v závislosti na rýchlosti ustálenia rovnováhy po predchádzajúcej dávke činidla. Ako kritérium ekvivalencie možno zadať max. 3 určité hodnoty pH alebo max. 5 miest najväčšej strmosti (maxima prvej derivácie) titračnej krivky. Tirátor Titroline alpha plus má dva vstupy pre elektródy. S ich pomocou možno prevádzať titráciu kombináciou metód - je tak napríklad možné najprv titráciou HNO3 vo vzorke stanoviť alkalitu a následne automaticky spustiť argentometrickú titráciu pre stanovenie obsahu chloridov. Nová verzia software titrátora ponúka 8 výpočtových vzorcov pre spracovanie výsledkov a editor vzorcov pre vytváranie ďalších vzorcov užívateľom. Pre účely výpočtov je k dispozícii 50 pamäťových miest, kam sa môžu uložiť výsledky stanovenia faktorov titračných činidiel, výsledky slepých vzoriek, a pod. Rozsah údajov v tlačenom dokumente o meraní možno voliť v 4 stupňoch od stručného výpisu po záznam vyhovujúci podmienkam GLP. Okrem pH titrácií je titrátor možné použiť pre redoxné titrácie, titrácie s iónovo selektívnymi elektródami, na stanovenie obsahu vody metódou Karl-Fischera (rozsah od 10 ppm do 100 %) a pre pH-statické titrácie. Zhruba 100 predprogramovaných metód je uložených v pamäti prístroja. Ďalšie je možné získať na internetovej stránke výrobcu alebo jednoduchým postupom naprogramovať špeciálne pre daný prípad. 50 najčastejšie používaných metód možno uložiť do operačnej časti pamäti a odtiaľ ich ľahko vyvolávať pod poradovým číslom. K titrátoru je dodávané užitočné príslušenstvo. Rutinné titrácie veľkého množstva vzoriek značne uľahčuje menič vzoriek TW alpha plus, pri ktorom možno programovať spôsob oplachovania elektródy i titračnej špičky a odstavovanie elektródy do uchovávacieho roztoku. Pomocou miešadla kombinovaného so zariadením pre pneumatické dávkovanie rozpúšťadla a odsávanie titrovanej vzorky, KF titračnej nádobky a dvojitej platinovej elektródy možno titrátor jednoducho prestaviť na stanovenie obsahu vody metódou Karl-Fischera. Na stanovenie obsahu vody v niektorých vzorkách je k dispozícii sušiaca pec. K dispozícii je aj variant pre stanovenie CHSK. Titrátor je vybavený rozhraním Centronics pre pripojenie tlačiarne typu Epson (ESP/P2 a ihličkovej) alebo kompatibilnej s HP (PCl 3). Dve rozhrania RS 232 titrátora umožňujú reťazové pripojenie rôznych prístrojov ako sú ďalšie titrátory, piestové byrety, meniče vzoriek, váhy a samozrejme aj PC. Pripojenie PC nielenže zvyšuje užívateľsky komfort, ale prináša aj ďalšie rozšírenie možností titrátora. Ovládanie PC je podmienkou na vykonávanie konduktometrických titrácii. Výrobca dodáva program TitriSoft 2.5, v ktorého jednotlivých sekciách možno vykonávať základné nastavenie titrátora, pracovať s databázou nameraných údajov programovať vlastné titračné metódy a vykonávať samotné merania. Aby funkcie zostavy neboli ohrozené neodborným zásahom, je pre bežného užívateľa prístupná iba časť programu týkajúca sa merania. Všetky ostatné časti programu je možné sprístupniť iba kvalifikovanému správcovi. V priebehu ovládania titrátora z počítača je možnosť graficky sledovať priebeh titrácie alebo je možné tento počítač používať aj na iné účely. Pre optimálnu funkciu programu je potrebné splniť nasledujúce požiadavky: Pentium II a vyššie, 64 MB RAM, pevný disk 100 MB, Windows 95,98/ME, Windows NT4.0/200 a XP, grafická karta 800 x 600. Príklady použitia: - stanovenie kyselín a zásad vo vodnom prostredí - stanovenie kyselín a zásad v nevodnom prostredí - stanovenie obsahu vody podľa Karl-Fischera - redox titrácie napr. CHSK, jódometria, manganometria - iné mV titrácie napr. argentometricky chloridy a iné halogenidy aj vedľa seba - stanovenie TAN a TBN v palivách a olejoch podľa ASTM 664 - stanovenie p + m hodnoty - titrácia ISE - iónovo selektívnymi elektródami napr. vápnik, flouridy atď. - vodivostné titrácie - pH - stat titrácia až 9999 hodín Zostava titrátora Alpha plus pre titráciu podľa Karl-Fischera: - s 5 alebo 10 ml dávkovacou jednotkou, titračnou zostavou TMKF vrátane fliaš na rozpúšťadlo a odpad, dvojité platinové elektródy TZ 1106 a titračné nádobky TZ1770
KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
8004.3025TitroLine alpha KF 05 pluss 5ml dávkovacou jednotkou
8004.3026TitroLine alpha KF 10 pluss 10 ml dávkovacou jednotkou