Váhy

Užívateľom prinášajú veľa podstatných výhod, napr. rýchle váženie vďaka rýchlemu ustáleniu misky, jednoznačné odčítanie výsledku váženia na displeji a pod. Tiež presnosť váženia je pri moderných elektronických váhach veľmi vysoká. Na spresnenie váženia slúži kalibračná (adjustačná) funkcia, kedy sa váha nastavuje pomocou presného kontrolného závažia, ktoré môže byť buď vstavané vo vnútri váhy alebo uložené mimo váhy a na misku sa kladie ručne. Pomocou kontrolného závažia je možné tiež kedykoľvek skontrolovať presnosť váženia jeho jednoduchým odvážením bez spustenia adjustačnej funkcie.

Elektronické váhy sú obvykle vybavené viacerými funkciami, ktorých využitie prináša ďalšie zefektívnenie práce. Základom je funkcia Tara, ktorá umožňuje v ľubovolnom okamžiku vynulovať údaj na displeji a tak samostatne zistiť hmotnosť novo pridanej zložky a ktorá je celkom bežná pri všetkých kategóriách elektronických váh. Ďalej môžu byť váhy vybavené týmito funkciami:
Interná kalibrácia - pri spustení kalibračného programu je miska v určitom okamžiku zaťažená tzv. vnútorným kontrolným závažím, na ktorého hmotnosť sa váha automaticky kalibruje. Z hľadiska presnosti váženia ide o najspoľahlivejší postup, pretože vylučuje prípadné chyby užívateľa vyplývajúce napr. z použitia znečisteného kalibračného závažia.
Externá kalibrácia - pri spustení kalibračného programu musí obsluha v danej chvíli na misku váh vložiť kalibračné závažie ručne. Externou kalibráciou sú vybavené všetky váhy, ktoré nemajú kalibráciu internú.
Počítanie kusov - program umožňujúci pomocou váhy určiť počet kusov rovnakej hmotnosti, napr. skrutiek, papierových štítkov, tabliet, elektronických prvkov, skrátka veľkého počtu drobných predmetov, ktorých počítanie by zabralo veľa času. Obsluha vloží na misku váh jeden alebo viacej kusov, ktoré sa majú počítať (referenčných kusov), ktorých hmotnosť sa ako prepočítavací koeficient uloží do pamäti váhy a tá potom na displeji zobrazuje priamo počet kusov položených na misku váh.

Práca s percentami  - program obdobný počítaniu kusov. Hmotnosť referenčných kusov predstavuje 100 % a na displeji sa zobrazuje percentuálny pomer hmotnosti váženého kusa v porovnaní s kusom referenčným.

Tolerančné váženie - prichádza do úvahy vo chvíli, kedy užívateľ potrebuje opakovane kontrolovať, či hmotnosť určitého výrobku je v predpísaných medziach. Program umožňuje nastaviť dolnú a hornú medzu tolerancie hmotnosti výrobku. Pokiaľ je hmotnosť výrobku pri vážení mimo nastaveného intervalu, vydá váha akustický signál.
Receptúry - program umožňuje vložiť do pamäti hmotnosť jednotlivých zložiek zmesi a tak urýchliť navažovanie.
Podvesené váženie - váha je upravená tak, aby pomocou ďalších prvkov bolo možné vážiť v kvapalinách a tak určovať hustotu látok. Pomôcky pre zavesenie váženého predmetu nie sú súčasťou štandardnej dodávky.
GLP/ISO  - je skratka signalizujúca, že váhy majú možnosť v spojení s vhodnou tlačiarňou tlačiť protokoly s výsledkom skúšky, číslom pokusu, dátumom, atď. podľa zásad správnej laboratórnej praxe.
IP - symbol charakterizujúci zabezpečenie ochrany váh voči prieniku pevných látok (prachu) a kvapalín. Vyššia hodnota uvedených čísel znamená vyššiu úroveň ochrany prístroja.

POZOR: Kalibráciou sa rozumie technický proces prispôsobenia váhy pomocou závažia na miestne podmienky (zemepisná šírka, nadmorská výška, teplota). Tento pojem je pri váhach bežne vžitý a nie je mienený v zmysle metrologickom.
Overovanie váh - Pokiaľ váhy budú používané v zdravotníctve, alebo v obchodnom styku, musia byť úradne overené ako stanovené meradlo. Konkrétne údaje o možnosti overenia sú uvedené priamo v popise jednotlivých modelových radov (overiť je možné len modely s certifikátom, ktoré sú pre úradné overenie zvlášť prispôsobené). V súlade s novými predpismi platnými pre EU musí prvotné overovanie váh zabezpečiť výrobca alebo ním poverený subjekt. Preto požiadavku na overenie váhy uveďte zreteľne už v objednávke, aby bolo možné overenie zabezpečiť. Rovnakým spôsobom je potrebné postupovať pri objednávke overovacieho závažia. Poplatok za overenie sa účtuje zvlášť.
Kontrolné / adjustačné závažie - K elektronickým váham bez vnútorného závažia je možné dokúpiť závažie vonkajšie (s hmotnosťou a triedou presnosti doporučenou výrobcom váhy) a používať ho na kontrolu a adjustáciu váhy. Spoločnosť KERN v minulosti vybrané rady váh dodávala s kontrolným závažím, ale situácia tým bola zložitá a málo prehľadná. Od roku 2007 bol stav zjednotený tak, že kontrolné závažie už nie je pri žiadnom modelovom rade a objednáva sa zvlášť.