Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Reklamačný poriadok Prehlásenie o dekontaminácií

1.  Základné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky") upravujú všetky vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb medzi spoločnosťou FISHER Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len "Dodávateľ") a zákazníkom (ďalej len "Odberateľ").


2. Objednávka
2.1 Predmetom predaja je ľubovoľný tovar z katalógu Fisher - Laboratórna technika alebo iný tovar špecifikovaný písomnou dohodou medzi Odberateľom a Dodávateľom.
2.2 Tovar uvedený v katalógu Dodávateľa, ako aj tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu na stránkach www.fisherww.sk predstavuje ponuku Dodávateľa pre uzavretie zmluvy. Ponuka pre uzavretie zmluvy je určená výlučne podnikateľom. Súčasťou tejto ponuky sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
2.3     Tovar sa objednáva a Zmluva sa uzatvára:
a)    prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach www.fisherww.sk alebo
b)    poštou, faxom, e-mailom na adresy uvedené na internetových stránkach www.fisherww.sk (ďalej len "Objednávka").
2.4    Ak neustanoví uzavretá kúpna zmluva alebo iné písomné dojednanie medzi Dodávateľom a Odberateľom iné, vyjadruje Odberateľ odoslaním Objednávky súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.5    Odoslaním Objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Odberateľom a Dodávateľom (ďalej len "Zmluva"). Týmto nie je dotknuté ustanovenie 2.8 až 2.10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2.6    Objednávka tovaru inak ako prostredníctvom e-shopu musí obsahovať nasledujúce údaje:
•    riadna identifikácia Odberateľa (tj. obchodná firma alebo názov, sídlo, IČO, DIČ)
•    presná adresa dodania tovaru, pokiaľ je odlišná od sídla Odberateľa (v prípade, že nie je výslovne určená doručovacia adresa, má sa za to, že touto adresou je vždy sídlo Odberateľa)
•    kontaktná osoba, ktorá Objednávku vybavuje, a spojenie na ňu (telefón, e-mail)
•    čo najpresnejšia špecifikácia objednávaného tovaru, najlepšie vrátane katalógového čísla.
2.7    Komunikácia, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 2.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok, sa nepovažuje za Objednávku a za prijatie ponuky Dodávateľa. Za Objednávku sa nepovažuje tiež žiadosť o poskytnutie informácií o tovare alebo cene, žiadosť o predloženie ponuky alebo akákoľvek iná komunikácia Odberateľa, z ktorej je zrejmé, že nejde o prijatie ponuky Dodávateľa. V prípade pochybností Dodávateľa o povahe komunikácie je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať Odberateľa s tým, že doručenie takejto komunikácie nemá za následok uzatvorenie zmluvy.
2.8    K Objednávke obsahujúcej akékoľvek odchýlky a dodatky od ponuky v zmysle odseku 2.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok (najmä odkazu na iné obchodné podmienky), vrátane aj takých odchýlok a dodatkov, ktoré podstatne nemenia podmienky ponuky, ako aj k Objednávke urobené nie v súvislosti s podnikaním ( t.j. u fyzických osôb bez označenia IČO a DIČ) sa neprihliada. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že samotným doručením takejto Objednávky Dodávateľovi nedochádza k uzavretiu zmluvy. V tomto prípade Potvrdenie Objednávky predstavuje napriek odseku 3.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok protinávrh Dodávateľa k návrhu Odberateľa. Tento protinávrh Dodávateľa sa považuje za akceptovaný samotným prijatím tovaru. Za prijatie ponuky sa považuje aj konanie, ktoré bez ďalšieho napĺňa znaky uvedené v prvej vete odseku 7.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2.9    Dodávateľ si vyhradzuje právo dodať objednaný tovar na základe písomnej kúpnej zmluvy podpísanej zo strany Dodávateľa a Odberateľa. O využitie tohto práva je Dodávateľ povinný informovať Odberateľa bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky. V takom prípade odoslanie Objednávky zo strany Odberateľa nespôsobuje uzatvorenia zmluvy.
2.10    Odberateľ týmto výslovne berie na vedomie, že v prípade medzinárodného obchodu podlieha všetok tovar ponúkaný a dodávaný dodávateľom príslušným exportným zákonom Spojených štátov amerických, vrátane (okrem iného) zákonom proti zahraničným korupčným praktikám alebo zákonom proti praniu špinavých peňazí. V tomto prípade, ak Odberateľ zakúpený tovar ďalej predáva alebo vyváža do iných krajín (vrátane krajín Európskej únie), je povinný túto skutočnosť vždy písomne oznámiť najneskôr v rámci odosielanej Objednávky. V takom prípade samotné odoslanie Objednávky nespôsobuje uzavretie Zmluvy s tým, že tovar je možné dodať len na základe písomnej kúpnej zmluvy podpísanej zo strany Dodávateľa a Odberateľa. V prípade, že Odberateľ písomne neoznámi túto skutočnosť najneskôr v Objednávke, zaväzuje sa nahradiť Dodávateľovi všetky straty, pokuty, platby a iné výdavky (vrátane primeraných nákladov vynaložených Dodávateľom na svoju právnu obranu), ktoré vzniknú Dodávateľovi, ako aj osobám tvoriacim s Dodávateľom koncern, v súvislosti s porušením tejto informačnej povinnosti zo strany Odberateľa a / alebo v súvislosti s porušením príslušných právnych predpisov. Súčasne Dodávateľovi vzniká právo kedykoľvek odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.


3. Potvrdenie Objednávky
3.1 Prijatie každej Objednávky potvrdí Dodávateľ spôsobom, ktorým bola doručená Objednávka Dodávateľovi (ďalej len "Potvrdenie Objednávky").
3.2 Potvrdenie Objednávky predstavuje potvrdenie obsahu uzatvorenej Zmluvy medzi Odberateľom a Dodávateľom, vrátane presnej špecifikácie objednaného tovaru, ceny tovarov a predpokladaného termínu dodania tovaru. Súčasťou uzatvorenej Zmluvy sú vždy tieto Všeobecné obchodné podmienky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.8 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3.3 V prípade, že Odberateľ nevyjadrí svoj nesúhlas s Potvrdením Objednávajte do troch (3) dní od odoslania Potvrdenie objednávky Dodávateľom, platí zmluva za uzavretú s obsahom uvedeným v Potvrdení Objednávky. V prípade, že Odberateľ vysloví svoj nesúhlas s Potvrdením Objednávky podľa predchádzajúcej vety, má Dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
3.4     Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípade, ak:
a)    nie je schopný Objednávku riadne splniť, najmä v prípade, že výrobca prestane tovar vyrábať alebo ak z iných dôvodov nie je tovar dostupný;
b)    splneniu Objednávky bránia iné okolnosti medzi Odberateľom a Dodávateľom, najmä nezaplatené záväzky Odberateľa voči
Dodávateľovi;
c)    Dodávateľ si vyžaduje uzavretie písomnej kúpnej zmluvy podpí-
sanej zo strany Dodávateľa a Odberateľa v súlade s odsekom 2.9 týchto Všeobecných obchodných podmienok;
d)    tak ustanovujú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Odberateľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia Dodávateľa od Zmluvy nevzniká Odberateľovi nárok na náhradu akejkoľvek ujmy.


4. Cena tovaru
4.1 Cena tovaru je stanovená cenníkom firmy FISHER Slovakia, spol. s r.o. Ceny uvedené v cenníku alebo katalógu môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny kurzu EUR. Platná cena tovaru je vždy uvedená v Potvrdení Objednávky.
4.2 Všetky ceny v katalógu i v ďalších materiáloch sú uvedené v EUR, bez DPH. Pri tovare z dovozu je prípadné clo obsiahnuté v cene.
4.3 Dopravné v rámci Slovenskej republiky Dodávateľ neúčtuje s výnimkou nasledujúcich prípadov:
a)    v prípade dodávok tovaru do 160 Eur bez DPH je účtovaný mani-pulačný poplatok vo výške podľa platného sadzobníka, ktorý sa zverejňuje na internetových stránkach www.fisherww.sk a ktorý je stanovený v závislosti na hmotnosti, štruktúre a rozsahu dodávky. Výška manipulačného poplatku je uvedená v Potvrdení Objednávky. V prípade plnenia dodávky po častiach je tento poplatok účtovaný iba raz, a to pri prvej dodávke.
b)    pri dodávke tovaru mimoriadne ťažkého alebo rozmerného (na-pr. väčšie laboratórne pece alebo sušiarne, laboratórny nábytok) bude účtované dopravné vo výške dopredu dohodnutej oboma stranami. Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že táto dohoda nie je súčasťou zmluvy. V prípade, že Dodávateľ a Odberateľ nebudú schopní dosiahnuť dohodu o výške dopravného, má Dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
4.4 Pri niektorom tovare môže byť samostatne účtovaný poplatok za historické elektrozariadenie (RP), podľa podmienok jednotlivých výrobcov.

5. Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv
5.1 Úhrada ceny sa uskutočňuje podľa predbežnej dohody buď prevodom na základe daňového dokladu s vopred dohodnutou splatnosťou, alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že táto dohoda nie je súčasťou uzatvorenej zmluvy. Na úhradu ceny nemožno použiť zmenku. V prípade platby v hotovosti oznámi Dodávateľ Odberateľovi deň vopred dodávku tovaru vlastným rozvozom, pri tovare dopravovaného zásielkovou službou avizuje dodávku tovaru zásielková služba.
5.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požadovať úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti vopred (napríklad ak ide o objednávku špeciálneho tovaru alebo ak má pochybnosti o hladkom prevedení platieb). V prípade neuhradenia celej dohodnutej ceny alebo jej časti vopred má právo Dodávateľ odstúpiť od zmluvy.
5.3 Odberateľ nie je oprávnený zadržať voči Dodávateľovi úhradu akejkoľvek čiastky z dôvodu údajného nároku na náhradu ujmy voči Dodávateľovi alebo akéhokoľvek podozrenia z porušenia Zmluvy zo strany Dodávateľa a ani nemá právo na jednostranné započítanie akékoľvek pohľadávky proti pohľadávke Dodávateľa na úhradu ceny.
5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa okamžikom odovzdania dodávky tovaru. Vlastníctvo k tovaru prechádza na Odberateľa okamžikom zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Zaplatením sa rozumie pripísanie platenej čiastky na účet Dodávateľa.

 

6. Dodacie podmienky
6.1 Dodacia lehota sa spravidla pohybuje od 1 do 8 týždňov, v závislosti od štruktúry a rozsahu Objednávky. Odberateľ berie na vedomie, že termín dodania, ktorý je uvedený v Potvrdení Objednávky, je len orientačné a nemusí zodpovedať skutočnému dátumu dodania tovaru. Dodávateľ je však oprávnený dodať tovar pred termínom uvedeným v Prijatí Objednávky a Odberateľ je povinný takýto tovar prevziať. O tejto skutočnosti informuje Dodávateľ Odberateľa.
6.2 Dodávateľ je oprávnený dodať tovar v čiastočných dodávkach. O tejto skutočnosti informuje Dodávateľ Odberateľa. Chýbajúci alebo chybný tovar v niektorej z čiastočných dodávok neoprávňuje Odberateľa jednostranne ukončiť Zmluvu ako celok alebo odstúpiť od doteraz nedoručených čiastočných dodávok tovaru.
6.3 Dopravu tovaru na miesto určené v Potvrdení Objednávky zabezpečuje Dodávateľ vlastným rozvozom, zásielkovou službou alebo poštou.
6.4 Odberateľ je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru na určenom mieste. Pokiaľ Odberateľ odmietne prevziať tovar bez uvedenia právneho dôvodu, je Dodávateľ oprávnený (i) účtovať Odberateľovi poplatok za každý začatý deň omeškania s prevzatím tovaru vo výške, ktorý stanovuje aktuálny sadzobník uverejnený na internetových stránkach www.fisherww.sk alebo (ii) odstúpiť od Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je Dodávateľ oprávnený účtovať storno poplatok vo výške, ktorý stanovuje aktuálny sadzobník uverejnený na internetových stránkach www.fisherww.sk. Úhradou poplatkov podľa tohto ustanovenia nie je akokoľvek dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu ujmy.
6.5 Tam, kde to povaha tovaru vyžaduje, je súčasťou dodávky návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Dodávateľ si vyhradzuje právo odporučiť Odberateľovi uvedenie dodaného tovaru do prevádzky servisným pracovníkom Dodávateľa - v prípade odmietnutia je Dodávateľ oprávnený neuznať záruku na prípadné chyby spôsobené chybnou inštaláciou alebo obsluhou tovaru.
6.6 Na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom Dodávateľ zaistí uvedenie dodaného tovaru do prevádzky a zaškolenie obslu-
hy. Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že táto dohoda nie je súčasťou zmluvy. Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy hradí Odberateľ, a to podľa aktuálneho sadzobníka, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.fisherww.sk.

7. Zodpovednosť za chyby a zodpovednosť za ujmu
7.1 Pri prevzatí je Odberateľ povinný vykonať fyzickú kontrolu dodaného tovaru a porovnať s údajmi na dodacom liste. Ak pri kontrole zistí zjavné chyby alebo chýbajúce, prípadne rozbitý tovar, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť Dodávateľovi a to tak, že (i) pri tovare dopraveného Dodávateľom priamo na mieste pri odovzdávaní dodávky a (ii) pri poštových zásielkach a tovare dopraveného zásielkovou službou najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho doručenia. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný ohľad.
7.2 Zásielky, ktorých obal je zjavne poškodený alebo sú zrejmé iné známky poškodenia zásielky, Odberateľ neprevezme a reklamuje priamo u zásielkovej služby alebo pošty. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný ohľad. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť prijatie dodávky ani jej časť z dôvodu chýbajúceho tovaru.
7.3 Dodávateľ nie je zodpovedný za vady vzniknuté konaním Odberateľa, ktoré je v rozpore s dodaným návodom na použitie alebo so všeobecne známymi zásadami laboratórnej praxe.
7.4 Zodpovednosť Dodávateľa na náhradu ujmy, vrátane ušlého zisku je obmedzená sumou, ktorá bola uhradená Odberateľom za taký tovar, ktorý preukázateľne v priamej súvislosti spôsobilo ujmu. Dodávateľ nezodpovedá za ujmu vzniknutú v dôsledku neprevádzkyschopnosti výrobku. Dodávateľ nezodpovedá za ujmu vzniknutú uplatnením nároku zo strany tretej osoby. Odberateľ s týmto obmedzením náhrady ujmy výslovne súhlasí a považuje ho za primerané vzhľadom na dostupnosť poistného krytia na strane Dodávateľa.

8. Záruka
8.1 Pri dodávkach prístrojov Dodávateľ spravidla vystaví riadny záručný list, v ktorom sú uvedené podmienky uznania záruky a ďalej druh a výrobné číslo prístroja, dátum odovzdania a dĺžka záručnej doby. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade, že s dodávkou akéhokoľvek tovaru nebol dodaný riadne vyplnený záručný list, nevzťahuje sa na daný tovar záruka za akosť. V prípade rozporu medzi vystaveným záručným listom a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami majú tieto Všeobecné obchodné podmienky vždy prednosť.
8.2 Záruka sa vzťahuje výlučne na bezplatné odstránenie chýb, ktoré vznikli počas záručnej doby: • chybou výroby
•    chybou materiálu
•    montážou či inštaláciou Dodávateľom
8.3    Dĺžka záruky je uvedená v záručnom liste, ktorý je spravidla súčasťou návodu na použitie.
8.4    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie do doby odstránenia reklamovanej vady.
8.5    Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:
•    mechanickým, tepelným alebo elektrickým poškodením
•    používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie
•    nesprávnou prepravou alebo skladovaním
•    zásahom nepovolanej osoby
•    neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.)
8.6    Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebenie tovaru alebo jeho súčastí spôsobené bežným užívaním a na vady, kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena tovaru.
8.7    Záruka nebude uznaná, ak Odberateľ nepredloží riadne vystavený záručný list v zmysle odseku 8.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
8.8    Záruka zaniká nedodržaním podmienok prevádzky alebo nevykonávaním pravidelnej užívateľskej údržby v súlade s návodom na použitie. Záruka tiež zaniká, ak do výrobku zasiahne akýmkoľvek spôsobom nepovolaná osoba. Záruka podľa tohto odseku zaniká spätne ku dňu prevzatia tovaru.
8.9 Pre vykonanie bezplatnej záručnej opravy je Odberateľ povinný výrobok doručiť Dodávateľovi spôsobom zaisťujúcim bezpečnú prepravu daného výrobku (najlepšie v originálnom obale) a vrátane nasledujúcej dokumentácie:
•    písomnej objednávky záručného servisného zásahu s popisom závady a údajmi o Odberateľovi (názov, adresa, IČO, kontaktná osoba a spojenie)
•    kópia záručného listu
•    protokol o dekontaminácii (bližšie informácie v bode 9.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok)
Odberateľ týmto výslovne berie na vedomie, že v prípade nesplnenia týchto podmienok nemožno záručnú opravu bezplatne realizovať a Dodávateľ nezodpovedá za akúkoľvek ujmu vzniknutú v tejto súvislosti Odberateľovi.
8.10    Pri neoprávnenom uplatnení záruky, najmä v prípade, keď je neoprávnene reklamovaná zlá funkčnosť zariadenia a nezávislé meranie preukáže, že zariadenie spĺňa deklarovaná technické dáta, si Dodávateľ vyhradzuje právo požadovať od Odberateľa náhradu vzniknutej ujmy. Pre tento účel je Dodávateľ oprávnený tovar zadržať, popr. jeho hodnotu jednostranne započítať proti pohľadávke na náhradu ujmy.
8.11    Pokiaľ bude dodaný tovar chybný a vada bude odstrániteľná, má Odberateľ právo na (i) odstránenie vady alebo (ii) na primeranú zľavu z ceny. Ustanovenie § 2107 (1) Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Odberateľ nemôže požadovať zľavu z ceny, pokiaľ Dodávateľ (i) je pripravený takú vadu odstrániť, (ii) po riadnom a včasnom uplatnenie záruky zo strany Odberateľa začne vyvíjať činnosť smerujúcu k odstráneniu vady, (iii) v takejto činnosti riadne pokračuje a (iv) v rozumnom čase a riadne vadu odstráni.
8.12    Pokiaľ bude dodaný tovar chybný a vada bude neodstrániteľná, má Odberateľ právo (i) na odstránenie vád dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, (ii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo (iii) odstúpiť od zmluvy. Ustanovenie § 2106 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.


9. Servis
9.1 Na dodané prístroje zabezpečuje Dodávateľ záručný aj pozáručný servis. Miestom vykonania servisného zásahu je sídlo Dodávateľa (Levoča). Pri požiadavke na servisný zásah v sídle Odberateľa je účtované cestovné servisného technika podľa aktuálneho sadzobníka, ktorý je uverejnený na internetových stránkach www.fisherww.sk. Dodávateľ nebude účtovať cestovné servisného technika pri záručnom servise, pokiaľ sa bude jednať o zariadenie, ktorého transport do servisného strediska by bol ťažko realizovateľný.
V prípade pozáručného servisu je okrem cestovného ďalej účtovaný spotrebovaný materiál, náhradné diely a práca servisného technika vo výške podľa aktuálneho sadzobníka, ktorý je uverejnený na internetových stránkach www.fisherww.sk. Ceny uvedené v sadzobníku platia v prípade, že sa jedná o servis zariadení zakúpeného u Dodávateľa, alebo v prípade, že je medzi Odberateľom a Dodávateľom uzavretá zmluva o poskytovaní servisných prác. V ostatných prípadoch sú ceny stanovené individuálne na základe dopytu Odberateľa.
9.2 Dodávateľ zabezpečí náhradné diely na dodaný tovar minimálne po dobu, kedy budú ešte k dispozícii u výrobcu zariadenia.
9.3 Pri pozáručnom servise je najprv vykonaná diagnostika závady a Odberateľ je oboznámený s predpokladaným rozsahom a cenou opravy. Ak oprava nie je následne Odberateľom potvrdená, je za diagnostiku účtovaný poplatok vo výške podľa aktuálneho sadzobníka, ktorý je uverejnený na internetových stránkach www. fisherww.sk.
9.4 Pri akejkoľvek požiadavke na servisný zásah (záručný aj pozáručný) je Odberateľ povinný predložiť Dodávateľovi potrebnú dokumentáciu, a to predovšetkým Protokol o dekontaminácii. Bez predloženia Protokolu o dekontaminácii nebude servisný zásah započatý. V takom prípade nenesie Dodávateľ žiadnu zodpovednosť za prípadné omeškanie s termínom opravy. Formulár Protokolu o dekontaminácii je k dispozícii na internetových stránkach www.fisherww.sk.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 Práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadi slovenským právnym poriadkom. Všetky spory na základe Zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v ich súvislosti budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky s tým, že miestne príslušným súdom prvého stupňa bude súd, v ktorého obvode má Dodávateľ sídlo v čase začatia príslušného súdneho konania.
10.2 Ak bude niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok určené za neplatné, neúčinné, zdanlivé (ničotné) alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť, zdanlivosť (ničotnosť) alebo nevymáhateľnosť nespôsobí neplatnosť, neúčinnosť, zdanlivosť (ničotnosť) alebo nevymáhateľnosť celej zmluvy alebo celých týchto Všeobecných obchodných podmienok s tým, že v takom prípade sa bude celá Zmluva a tieto Všeobecné obchodné podmienky vykladať tak, ako by neobsahovali jednotlivé neplatné, neúčinné, zdanlivé (ničotné) alebo nevymáhateľné ustanovenia, a v tomto zmysle budú vykladané a vymáhané aj práva zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok.
10.3 Akákoľvek nečinnosť na strane Dodávateľa, odopretie výkonu práva, či omeškanie s jeho výkonom alebo uplatnením oprávnenia alebo nároku podľa Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok nebude považované za vzdanie sa takéhoto práva zo strany Dodávateľa.
10.4 Práva Odberateľa vzniknuté zo Zmluvy a / alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.
10.5 Pokiaľ tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, Zmluva uzatvorená podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, ako aj tieto Všeobecné obchodné podmienky môžu byť menené iba písomne a so súhlasom oboch strán. Za písomnú formu je považovaná aj výmena e-mailových správ. Dodávateľ môže namietať neplatnosť uzatvorenej kúpnej zmluvy a / alebo jej dodatku z dôvodu nedodržania formy kedykoľvek, a to aj keď už sa začalo s plnením.
10.6 Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je aktuálny sadzobník, ktorý je uverejnený na internetových stránkach www. fisherww.sk. Ceny uvedené v sadzobníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.
10.7 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany Zmluvy výslovne potvrdzujú, že sú podnikateľmi a že Zmluvu uzatvárajú pri svojom podnikaní, a preto sa na túto Zmluvu (vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok) neuplatnia ustanovenia § 557 Občianskeho zákonníka (pravidlo výkladu na ťarchu toho, kto použil ako prvý výraz umožňujúci rôzny výklad) a § 1799 a § 1800 občianskeho zákonníka (klauzuly v adhéznych zmluvách).
10.9 Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internete na adrese www.fisherww.sk a v aktuálnom katalógu Dodávateľa.
10.10 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. marca 2017 a nahrádzajú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.