Vlastnosti regulátorov

Vlastnosti regulátorov

Vlastnosti regulačnej jednotky Basic
Jednoduchšia regulačná jednotka umožňujúca pomocou časovača 0 až 99.59 hodín voliť okamžitý alebo oneskorený štart, dobu temperovania pri zvolenej teplote a vypnutie ohrevu po uplynutí tejto doby. Pri prehriatí náplne o viac ako 10°C (nastavené pevne) sa na paneli rozsvieti varovný signál.
Vlastnosti regulačnej jednotky Excellent
Vyspelejšia regulačná jednotka má časovač 0 až 999 hodín. Teplota sa ovláda rovnako ako pri jednotke Basic, je tu ale viac bezpečnostných prvkov: hranicu tolerovaného prekmitu teploty je možné voliť po 0.1°C až do 10°C. Čidlo, sledujúce teplotu, je zdvojené, takže pri poruche jedného čidla program prebehne bez prípadného znehodnotenia vzorky. K dispozícii je kontrolka výšky hladiny v kúpeli. Nežiadúci prekmit teploty, pokles hladiny pod prípustnú medzu a tiež koniec programu temperovania sú oznámené akustickým signálom. Pri modeli kúpeľa WPE 45 má regulačná jednotka navyše ešte obehové čerpadielko, pomáhajúce kúpeľ miešať a tým zlepšovať jeho teplotnú homogenitu.