Konduktometre

Poznámka: Najčastejšie používanou jednotkou vodivosti je 1 μS/cm, príp. 1 mS/cm. V technickej praxi sa často zjednodušene používa označenie μS, resp. mS. Napriek tomu, že tento zápis nie je fyzikálne správny, je všeobecne používaný a použijeme ho aj v tomto katalógu.