Plameňové fotometre

Plameňové fotometre
Prístroje sú určené pre kvantitatívnu analýzu alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Princípom stanovenia je plameňová emisná spektroskopia s použitím plameňa s nízkou teplotou (propán, bután, p-b zmes a pre základný model M410 i zemný plyn).
Meranie je možné vykonávať buď samotným prístrojom manuálne, alebo plne automatizovať spojením fotometra s autosamplerom Model 860 a riediacim zariadením Diluter Model 805. Autosampler Model 860 je možné ľahko umiestniť na Diluter Model 805 pre čo najmenšie zastavané miesto na laboratórnom stole.
Pre správny chod prístrojov je potrebný zdroj čistého stlačeného vzduchu cca 1 bar bez pulzov, čo je možné dosiahnuť napr. ponúkaným kompresorom typ 851. V miestach s vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu je doporučený kompresor typ 855 vybavený naviac lapačom vlhkosti.
Súčasťou prístroja je vždy sekundárny regulátor plynu, ale tiež nevyhnutné je použitie primárneho regulátora plynu, buď vlastného, alebo z našej ponuky.
Fotometer Model 410
Fotometer Model 410 Fotometer Model 410 Jednokanálový digitálny prístroj pre jednoduché použitie, údržbu a bezpečnosť s automatickým vypnutím prívodu   viac...
Fotometer Model 420
Fotometer Model 420 Dvojkanálový digitálny prístroj pre simultánne meranie Na, K a tiež Li ako štandardu, meranie 3 elementov s módom vnútorného Li štandardu, automatické zapaľovanie a nastavenie plameňa (výrazné skrátenie doby prípravy   viac...
Diluter Model 805
Diluter Model 805 Pre riedenie vzorky v pomeroch 1:50 (pre meranie Li) a 1:200 (pre meranie Na a K vo vzorkách krvi a moču pre klinické stanovenia). viac...
Fotometer Model 425
Fotometer Model 425 Obdoba typu 420, pre meranie 4 prvkov, vybavený navyše tiež módom Ca štandardu, umožňuje merať Ca popri K alebo Na, čo je užitočné pri rozboroch pôdy. viac...
Autosampler Model 860
Autosampler Model 860 Pre 40 vzoriek a jeden blank. viac...