Spektrofotometer Libra S60 PC

Biochrom Libra S50, S60

Nový rad UV-VIS spektrofotometrov, ktoré zostávajú verné tradičnej koncepcii robustných, spoľahlivých a jednoducho ovládateľných prístrojov. Pri vývoji prístrojov bola uplatnená najnovšia technológia a užívateľsky prispôsobený softvér. Spektrofotometre vyhovujú širokým aplikačným potrebám, pokrývajú oblasť od rutinného merania v priemysle až po náročné akademické požiadavky na dvojlúčové prístroje s meniteľnou šírkou štrbiny, ktoré sa uplatňujú napríklad v prísne sledovanom farmaceutickom prostredí.
Veľký kyvetový priestor umožňuje vkladanie a rýchlu prestavbu rôzneho príslušenstva, ako je Sipper s prietokovou kyvetou, temperované držiaky kyviet, držiaky pre kyvety väčších optických dĺžok, držiaky skúmaviek, fólií a ďalšie.
Všetky prístroje ponúkajú farebný dotykový displej, plnú kontrolu všetkých parametrov, grafické prekrytie spektier a kinetických kriviek, manipuláciu s dátami po nameraní. Export dát je možný na USB disk, do PC prostredníctvom USB kábla, do PC cez BlueTooth (na požiadanie) alebo na vstavanú termotlačiareň (na požiadanie).
Prístroje poskytujú štandardne tieto aplikácie: meranie pri jednej vlnovej dĺžke v móde absorbancie, transmitancie alebo koncentrácie (s použitím multiplikačného faktora), meranie spektier, meranie koncentrácie na základe vloženej kalibračnej krivky (až 9 štandardov), meranie pri viacerých vlnových dĺžkach súčasne, meranie kinetiky, predprogramované metódy pre Life Science (nukleové kyseliny, proteíny), manažér pre manipuláciu s dátami (ukladanie do pamäti prístroja alebo na USB disk). Ďalšou funkciou prístroja je editor rovníc, umožňujúci výpočet podľa vlastných zadaných rovníc, napr. rozdiel absorbancií, pomer absorbancií, násobenie faktorom apod. Čo sa týka zabezpečenia, prístroje majú viacúrovňový užívateľský prístup, chránený heslom.

Prístroje je možné riadiť aj prostredníctvom PC softvéru. Softvér Resolution je dodávaný v rôznych moduloch, podľa aplikačných požiadaviek konkrétnej užívateľskej skupiny. Ponúka familiárny vzhľad v štýle MS Office 2007. Je kompatibilný s operačnými systémami Windows XP, Vista a 7. Export možno vykonávať vo formáte Word, Excel a PDF. Je možné vyberať z nasledujúcich SW aplikácií (ich popis nájdete ďalej):
Resolution Lite
Resolution
Resolution Life Science
Resolution CFR

Pre používateľov, ktorí chcú riadiť spektrofotometer len z počítača, sa dodávajú uvedené modely aj vo verzii Libra SxxPC. Tieto prístroje nemajú vlastný displej a ovládacie prvky, sú obsluhované jedine pomocou softvéru Resolution, ktorý je súčasťou dodávky.

Poznámka
vr. softvéru Resolution
Predajná cena10392,00 €
Suma DPH1732,00 €